I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 

a)     FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywna, elektroniczna funkcjonalność dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta,

b)     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Towarów i dodanie ich do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności,

c)     KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności składająca Zamówienia,

d)     KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

e)     KONTO – indywidualny panel administracyjny, indywidualną nazwą (loginem) i hasłem stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym

f)      KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

g)     NEWSLETTER – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy kolejnych edycji publikacji zawierającej informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

h)     TOWAR – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży,

i)      REGULAMIN – niniejszy dokument,

j)      SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.marelina.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu Towarów i zapoznawać się z ich opisami,

k)     SPRZEDAWCA – Marlena Czajka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H. MARLENA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Słoneczna 25 42-233 Wierzchowisko, NIP 949-183-93-65, REGON 152082030, adres poczty elektronicznej: marelinasklep@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 733 703 801,

l)      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zamówionego Towaru (Towarów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

m)   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

n)     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA(USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

o)      ZAMÓWIENIE - składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Towarów za cenę wskazaną w prezentacji Produktu w Sklepie Internetowym.

 

2.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.marelina.pl przez Marlenę Czajka.

 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i  w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Umowy Sprzedaży. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania, co jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.

 

4. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta, chyba że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.

 

II. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

1.     W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest Rejestracja w Sklepie (założenie Konta) oraz wypełnienie formularza Zamówienia.

3.     Rejestracja i korzystanie z Konta są nieodpłatne. Rejestracja wymaga wykonania przez Klienta łącznie następujących czynności:

a.     wypełnienia elektronicznego Formularza Rejestracji dostępnego na Stronie internetowej, poprzez wprowadzenie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło

b.     kliknięcia pola „Załóż konto”; oraz

c.     potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej – kliknięcie w link potwierdzający uważane jest za dzień zawarcia umowy o prowadzenie Konta (usługi świadczonej drogą elektroniczną) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4.     Korzystanie z Konta odbywa się po zalogowaniu przy użycia loginu i hasła podanych w Formularzu Rejestracji.

5.     Nieodpłatna usługa Newsletter świadczona jest po uzyskaniu zgody Klienta, która może zostać udzielona w procesie Rejestracji lub później, po zalogowaniu się do Konta i kończy się z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

6.     Warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę jest spełnianie następujących wymagań techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

(4) dowolna rozdzielczość ekranu;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7.     Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze konieczność poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania w Formularzu rejestracji danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.     W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: ul. Słoneczna 25 42-233 Wierzchowisko i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

9.     Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: marelinasklep@gmail.com wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie.

 

III. Składanie Zamówień

1.     Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Émilie potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

2.     Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Émilie otrzymał zamówienie ze strony klienta.

3.     Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.

4.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem referencyjnym.

5.     W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów,

b. wyboru ilości zamawianych towarów,

c. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),

d. wyboru sposobu płatności.

6.     Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.

7.     Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy Klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

8.     Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Sprzedawcy.

 

IV. Sposoby i terminy płatności za Produkt

1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze72 8980 0009 3011 0051 2617 0002 prowadzony przez Bank: ESBANK Bank Spółdzielczy

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal - aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej http://www.paypal.pl,

2.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

 

3.     Klienta obowiązują następujące terminy płatności:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

1.     Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. W przypadku wysyłania Produktów za granicę nie jest dostępna opcja przesyłki płatnej za pobraniem.

2.     Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna w przypadku wybrania płatności za pośrednictwem PayPal lub przelewu bankowego. W przypadku wysyłki towaru za pobraniem, do zamówienia doliczone zostaje 20 zł za przesyłkę.  

3.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka Pocztą Polską pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju,

b) przesyłka Pocztą Polską po przedpłacie

4.     Termin wysłania przesyłki zawierającej zakupiony Towar do Klienta na terenie kraju wynosi maksymalnie 3 dni roboczych. Za początek terminu wysyłek Towarów do Klienta uznaje się:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

VI. Ceny towarów

1.     Ceny podane przy każdym towarze są cenami brutto i są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

2.     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są cenami brutto,

3.     Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.

4.     Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.

5.     Marelina zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, z zastrzeżeniem zachowania praw klientów, których zamówienia zostały potwierdzone przez Właściciela.

6.     Klient posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.

7.     Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowe wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia o procentową wartość kuponu.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

1.     W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza zgłoszenie reklamacyjne pocztą elektroniczną na adres marelinasklep@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2.     Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i  odesłać na adres sklepu: Marelina, Producent Odzieży Damskiej, Pasaż Centralny, box 47, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

3.     Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na adres mailowy.

4.     Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy 

1.     Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie  lub elektronicznie na adres marelinasklep@gmail.com.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Towar  przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: : Marelina, Producent Odzieży Damskiej, Pasaż Centralny, box 47, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

3.     Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się  wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (np. zabrudzenie, zapocenie Towaru itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Towaru wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4.     Uiszczona przez Konsumenta cena zakupu Towaru oraz koszta dostawy Towaru do Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Towaru ponosi Klient.

5.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.     W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki zawierającej Towar, Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki Towaru z powrotem do Sprzedawcy.

 

IX. Postanowienia końcowe 

1.     Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2.     Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone i realizowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu

3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci prowadzenia Konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.